เกี่ยวกับการใช้งานระบบ

เรื่อง การใช้งานระบบ Internet และเครือข่ายภายในวิทยาลัย

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

เนื่องจากมีการใช้งาน Internet และระบบฝากงานใน Server หรือระบบคลังข้อสอบเป็นจำนวนมากขึ้น จึงขอแจกแจงแบ่งการใช้งานเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้

1. การใช้งานแบบไร้สาย (Wi-Fi)
ให้ใช้ได้เฉพาะ Internet เช่น เข้าเว็บหาข้อมูล ส่ง E-mail เป็นต้น (ไม่สามารถใช้ระบบคลังข้อสอบหรือฝากไฟล์หรือสั่งพิมพ์งาน)
หมายเหตุ ใช้กับ Internet เท่านั้น

2. การใช้งานแบบต่อสาย LAN
ให้ใช้ได้ทั้ง Internet เช่น เข้าเว็บหาข้อมูล ส่ง E-mail และระบบอื่นๆ ภายในวิทยาลัย เช่น
-คลังข้อสอบ
-ตรวจสอบผลการเรียน
-ระบบฝากไฟล์ใน Server (\\application, \\office, \\scanner, \\psc.local)
-สั่งพิมพ์งานออกทางเครื่อง Printer
-เป็นต้น

3. การกรอก Username มีมากกว่า 1 รูปแบบ ดังนี้

-กรอกแบบเดิม (แบบย่อ)
Username: 99XXXX
Password: XXXX

-กรอกแบบเต็ม
Username: PSC\99XXXX
Password: XXXX

4. การเข้าใช้งานฝากไฟล์ให้ครู

-คลิก Start > Run…
-พิมพ์ \\fserver2 แล้วกดปุ่ม ที่คีย์บอร์ด
-พิมพ์ชื่อผู้ใช้แบบเต็ม
Username: PSC\99XXXX
Password: XXXX

-ดับเบิลคลิกเข้า Folder ชื่อ “Send file to Teachers”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


เรื่อง การใช้งานระบบอินทราเน็ต

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

เนื่องจากการใช้งานระบบอินทราเน็ตที่ผ่านมา หลายครั้งที่อาจารย์ไม่สามารถหาเอกสารที่ต้องการได้ เพราะไม่ทราบว่าเอกสารอยู่หน้าที่เท่าไหร่

ดังนั้นจึงขอปิดระบบหน้าย้อนหลังเป็นการชั่วคราว ให้อาจารย์ใช้เมนูทางด้านขวามือในการเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการ ซึ่งถูกจัดเรียงไว้ตามหมวดหมู่ที่ผู้ส่งส่งมาให้

มีหมวดหมู่หลัก 4 หมวด ดังต่อไปนี้

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษา

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

3. ฝ่ายบริการ

4. ฝ่ายวิชาการ

และเพิ่มเติมอีก 2 หมวด

1. ฝ่ายบริหาร

2. คำสั่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ