ระบบข้อมูลอินทราเน็ต ‘นักเรียนมาสาย’ PSC

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนมาสายและกระทำความผิด ประจำเดือนมิถุนายน