ระบบข้อมูลอินทราเน็ต ‘รวม Code’ PSC

เรื่อง  Script set IP

เรื่อง  Script delete file ตามวันที่สร้างหรือแก้ไข file