ระบบข้อมูลอินทราเน็ต ‘ฝ่ายวิชาการ’ PSC

เรื่อง  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2-2557 รอบเช้า

เรื่อง  ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1-2557

เรื่อง  ผลการสอบ TOEIC (Test of English for International Communication)

เรื่อง  ตารางสอบปลายภาคฤดูร้อน รอบพิเศษ

เรื่อง  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน

เรื่อง  แจ้งเกณฑ์การประเมิน PSC AWARD 2013

เรื่อง  คำสั่งแต่งตั้งอาจารยฺ์เวรรอบพิเศษ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แจ้งกำหนดการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง  แจ้งเกณฑ์การประเมิน

เรื่อง  แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานวันเปิดภาคเรียนและตารางเรียน

เรื่อง  ตารางคุมสอบและตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2-2556

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 (กลุ่มภาคกลาง) ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แจ้งเบิกเงินค่าฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 (กลุ่มภาคกลาง)

เรื่อง  แจ้งการใช้แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) และใบรายงานผลการเรียนรู้นักศึกษา

เรื่อง  ตารางสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ ภาคเรียนที่ รอบเช้า 2-2556

เรื่อง  รายงานผลการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2553 – 2555

เรื่อง  ตารางการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2556 รอบพิเศษ

เรื่อง  แจ้งตารางติว V-Net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  ตารางคุมสอบ Pra v-net ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบ Module 1 ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 -2556

เรื่อง  ตารางสอบปลายภาครอบพิเศษ 2-2556

เรื่อง  แจ้งประชุมเตรียมงานการแข่งขันทักาะวิชาชีพครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แจ้งการอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ในหัวข้อห้องเรียนคุณภาพศตวรรษที่ 21

เรื่อง  แจ้งกำหนดการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แจ้งกำหนดการแนะแนว วิทยาลัยราชพฤกษ์

เรื่อง  แจ้งรายชื่อเช็คเวลาเรียนนักกีฬาฟุตซอล

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556

เรื่อง  KM การส่งประกวดผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  ตารางสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556