ระบบข้อมูลอินทราเน็ต ‘ข่าวสารงานวิชาการ’ PSC

เรื่อง  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน

เรื่อง  แจ้งเกณฑ์การประเมิน PSC AWARD 2013

เรื่อง  คำสั่งแต่งตั้งอาจารยฺ์เวรรอบพิเศษ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แจ้งกำหนดการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง  แจ้งเกณฑ์การประเมิน

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 (กลุ่มภาคกลาง) ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แจ้งเบิกเงินค่าฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 (กลุ่มภาคกลาง)

เรื่อง  แจ้งการใช้แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) และใบรายงานผลการเรียนรู้นักศึกษา

เรื่อง  รายงานผลการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2553 – 2555

เรื่อง  แจ้งประชุมเตรียมงานการแข่งขันทักาะวิชาชีพครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แจ้งการอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ในหัวข้อห้องเรียนคุณภาพศตวรรษที่ 21

เรื่อง  แจ้งกำหนดการแนะแนว วิทยาลัยราชพฤกษ์

เรื่อง  แจ้งรายชื่อเช็คเวลาเรียนนักกีฬาฟุตซอล

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556

เรื่อง  KM การส่งประกวดผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์เวรรอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง  ปฏิทินวิชาการ ปวช.3 รอบเช้า

เรื่อง  บันทึกภายในแจ้งย้ายห้องเรียนเนื่องจากสอบปลายภาค

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูสัญญจร ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าแข่งขันเกมการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าแข่งขันเกมการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อเข้าแข่งขัน สช.

เรื่อง  แจ้งการใช้แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม และรายงานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะทางด้านการพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ครั้งที่ 28)

เรื่อง  แบบบันทึกหลังสอนและคุณธรรม 1-2556

เรื่อง  ตัวอย่างการเขียนโครงการ นักศึกษา PSC

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำชั้นเรียนรอบเช้าและพิเศษภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอบและแนวทางการปฏิบัติวันเปิดภาคเรียนของนักศึกษารอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  ปฏิทินปฏิบัติงานอาจารย์ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แบบฟอร์มใบรายงานผลการเรียนรู้นักศึกษาเรียนปรับผลการเรียนภาคฤดูร้อน