ระบบข้อมูลอินทราเน็ต ‘ตารางสอบ’ PSC

เรื่อง  ตารางสอบปลายภาคฤดูร้อน รอบพิเศษ

เรื่อง  ตารางคุมสอบและตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2-2556

เรื่อง  ตารางสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ ภาคเรียนที่ รอบเช้า 2-2556

เรื่อง  แจ้งตารางติว V-Net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  ตารางคุมสอบ Pra v-net ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  ตารางสอบปลายภาครอบพิเศษ 2-2556

เรื่อง  ตารางสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  กำหนดการส่งต้นฉบับข้อสอบและส่งคะแนนนักศึกษารอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แจ้งจำนวนผู้เข้าสอบ Pre V-Net ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย‏ ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1-2556 ระดับชั้น ปวช.1 2 และ ปวส.1 รอบเช้า

เรื่อง  ตารางสอบวัดผลปลายภาค ปวช.3-ปวส.2 รอบเช้า ภาคเรียนที่ 1-2556

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ รอบเช้า 1-2556

เรื่อง  ตารางสอบปลายภาครอบพิเศษและสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แจ้งกำหนดการสอบเตรียมความพร้อมทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  ตารางการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Pre V-Net) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556-1

เรื่อง  แจ้งตารางสอบและตารางคุมสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางสอบภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางสอบปลายภาค ปวส.2 เช้า 2-2555

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ รอบเช้า 2-2555

เรื่อง  แจ้งรายชื่อคณะผู้บรหาร ครูอาจารย์ และนักศึกษา

เรื่อง  แจ้งกำหนดการสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกาา(Pre V-net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ระดับปวช. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางสอบปลายภาค รอบค่ำ-พิเศษ และตารางสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  กำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งกำหนดการส่งรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งกำหนดการสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกาา(Pre V-net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  กำหนดการส่งคะแนนนักศึกษารอบเช้าเรียนปรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555