ระบบข้อมูลอินทราเน็ต ‘ตารางสอบ 2555’ PSC

เรื่อง  แจ้งตารางสอบและตารางคุมสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางสอบภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางสอบปลายภาค ปวส.2 เช้า 2-2555

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ รอบเช้า 2-2555

เรื่อง  แจ้งรายชื่อคณะผู้บรหาร ครูอาจารย์ และนักศึกษา

เรื่อง  แจ้งกำหนดการสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกาา(Pre V-net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ระดับปวช. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางสอบปลายภาค รอบค่ำ-พิเศษ และตารางสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  กำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งกำหนดการส่งรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งกำหนดการสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกาา(Pre V-net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  กำหนดการส่งคะแนนนักศึกษารอบเช้าเรียนปรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งรายวิชาสอบผ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และสอบด้วย Paper ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งจำนวนผู้เข้าสอบ Pre V-net ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

เรื่อง  แจ้งรายชื่อนักศึกษาปวช 1,2 และปวช 3 สาขาวิชามัลติมีเดีย และ ปวส.1 รอบเช้า หมดสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางคุมสอบปลายภาค ปวช.1,2 ปวช.3 มัลติและปวส.1รอบเช้า ภาคเรียนที่ 1-2555

เรื่อง  ตารางคุมสอบรวม ภาค1-2555

เรื่อง  แจ้งรายชื่อนักศึกษา ปวช3 และ ปวส2 เช้า หมดสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางสอบวัดปลายภาค ประจำชั้น ปวช.1 2 ช.3 มัลติ และ ปวส1 รอบเช้า

เรื่อง  ตารางสอบรอบเช้า ปวช.3 ปวส.2

เรื่อง  แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกาาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-Net) ประจำปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งกำหนดการส่งรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งกำหนดการสอบย้อนหลัง Module1-2 รอบค่ำ และ Module1 รอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งกำหนดการสอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Pre V-Net) ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางการสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกาาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบกลางภาค ระดับ ปวช.1,2 ปวส.1 รอบเช้า ภาคเรียนที่ 1-55

เรื่อง  แจ้งกำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งกำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งรายวิชาสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และสอบด้วย Paper