ระบบข้อมูลอินทราเน็ต ‘ตารางเรียน’ PSC

เรื่อง  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2-2557 รอบเช้า

เรื่อง  ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1-2557

เรื่อง  แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานวันเปิดภาคเรียนและตารางเรียน

เรื่อง  ตารางการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2556 รอบพิเศษ

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบ Module 1 ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 -2556

เรื่อง  แจ้งกำหนดการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานวันเปิดภาคเรียนของนักศึกษารอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  กำหนดการสอนกิจกรรมองค์กรวิชาชีพ

เรื่อง  ขอเวลาเรียนให้นักศึกษาสาขาวิชาอาหาร

เรื่อง  ขอเวลาเรียนนักศึกษาช่วยงานอบรม

เรื่อง  แจ้งกำหนดการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  ลดเวลาเรียนคาบละ 50 นาที เหลือคาบละ 35 นาที ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556

เรื่อง  ตารางสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2556 สัปดาห์ที่ 1

เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนห้องเรียนรอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แจ้งตารางเรียนปรับผลการเรียนรอบเช้าและรอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  ตารางเรียนปรับผลการเรียน ภาคฤดูร้อน 2555

เรื่อง  แจ้งการใช้ตารางเรียน ตารางครู และตารางการใช้ห้องรอบพิเศา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางเรียนปรับผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่3 ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางสอนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางสอบ รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งการเรียนและการสอนชดเชยนักศึกษารอบค่ำ พิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งตารางเรียนปรับผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งการสอนชดเชยนักศึกษารอบค่ำและรอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางสอนภาคเรียนที่ 2-2555 ทุกรอบ

เรื่อง  ตารางสอน ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2-2555 เริ่มเรียน 3 กันยายน 2555

เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนเวลาเรียนและเวลาสอน รอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนและเวลาสอน รอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1-2555