ระบบข้อมูลอินทราเน็ต ‘ตารางเรียน 2555’ PSC

เรื่อง  ตารางเรียนปรับผลการเรียน ภาคฤดูร้อน 2555

เรื่อง  แจ้งการใช้ตารางเรียน ตารางครู และตารางการใช้ห้องรอบพิเศา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางเรียนปรับผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่3 ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางสอนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางสอบ รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งตารางเรียนปรับผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งการสอนชดเชยนักศึกษารอบค่ำและรอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางสอนภาคเรียนที่ 2-2555 ทุกรอบ

เรื่อง  ตารางสอน ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2-2555 เริ่มเรียน 3 กันยายน 2555

เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนเวลาเรียนและเวลาสอน รอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนและเวลาสอน รอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เรื่อง  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1-2555

เรื่อง  การเรียนปรับผลการเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555