ระบบข้อมูลอินทราเน็ต ‘ตารางเรียน 2556’ PSC

เรื่อง  แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานวันเปิดภาคเรียนและตารางเรียน

เรื่อง  ตารางการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2556 รอบพิเศษ

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบ Module 1 ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 -2556

เรื่อง  แจ้งกำหนดการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานวันเปิดภาคเรียนของนักศึกษารอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  กำหนดการสอนกิจกรรมองค์กรวิชาชีพ

เรื่อง  ขอเวลาเรียนให้นักศึกษาสาขาวิชาอาหาร

เรื่อง  ขอเวลาเรียนนักศึกษาช่วยงานอบรม

เรื่อง  แจ้งกำหนดการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  ลดเวลาเรียนคาบละ 50 นาที เหลือคาบละ 35 นาที ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556

เรื่อง  ตารางสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2556 สัปดาห์ที่ 1

เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนห้องเรียนรอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  แจ้งตารางเรียนปรับผลการเรียนรอบเช้าและรอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง  ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556